Общи условия за еднодневни екскурзии

II ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЕДНОДНЕВНИ ЕКСКУРЗИИ


II.1. РЕЗЕРВАЦИИ /ЗАПИСВАНИЯ/

ІI.1.1. Записването за Еднодневна екскурзия на Глобал Консулт БГ ЕООД се извършва в офисите на фирмата или в бюрата на оторизираните от фирмата туристически агенции в страната. Записването се извършва срещу внесена сума в размер на 100% от стойността на екскурзията. 
ІI.2. Необходими документи.
II.2.1. За пътуването Ви е необходим валидена лична карта, медицинска застраховка за чужбина и съответната изискуема сума дневни пари. За деца под 18 години, пътуващи непридружени от родителите си, се изисква нотариално заверено родителско разрешение детето да напусне страната.  
ІI.3. Транспорт и други услуги включени в екскурзията.
II.3.1. Изчерпателното изброяване на местоположението, вида и категорията на туристическите обекти, екскурзии, трансфери, вид и категория на използваните транспортни средства, дата и час на тръгване /респ. на пристигане/ са конкретно посочени в актуалния каталог на организатора, явяващ се неразделна част от настоящия договор и са публикувани и на интернет страница: www.globaltour.bg. Задължение на потребителя е да се снабди с програмата по време на записването му. Страните се съгласяват, че при постигнато взаимно съгласие горните условия могат да бъдат променени. Формата на допълнителното съгласие е писмена или влиза в действие при окончателното плащане на туристическия пакет.
II.3.2. Потребителят се задължава да не препродава на трети лица закупения от Глобал Консулт БГ ЕООД пакет.

ІII. АНУЛАЦИИ

III.1. Потребителят може да се откаже от еднодневна екскурзия до 30 дни, преди неговото започване без да дължи неустойка. Отказ от пътуване е налице и при неплащане в срок на дължимата по договора цена. В случай, че потребителят се откаже от организираното пътуване:
III.1.1. От двадесет и девет до петнадесет дни преди датата на отпътуване му се възстановяват 70% от цената на организираното пътуване в лева.
III.1.2. От четиринадесет до седем дни преди датата на отпътуване му се възстановяват 30% от цената на организираното пътуване в лева.
III.1.3. От шест до три дни преди датата на отпътуване му се възстановяват 20% от цената на организираното пътуване в лева.
III.1.4. Под три дни преди датата на отпътуване му се задържа цялата сума за организираното пътуване в лева.
III.1.5. Рекламации относно организацията и провеждането на програмите, се приемат в писмен вид или по телефона, в четиринадесет дневен срок след завръщането на клиента и при представяне на необходимите доказателства за неизпълнението или за некачественото изпълнение на услугата. Глобал Консулт БГ ЕООД се задължава да даде своя отговор в едномесечен срок от депозирането на рекламацията. Глобал Консулт БГ ЕООД си запазва правото да внася промени в пътуването, в случай че обстоятелства извън контрола на фирмата налагат това. В случай на такива промени клиентите ще бъдат информирани своевременно и ще могат да приемат промените, да изберат друго пътуване или да се откажат от договора, без от това да произтичат финансови санкции за тях. Всички автобусни екскурзии се осъществяват при минимум 35 туриста. В случаите на по-малко записали се клиенти Глобал Консулт БГ ЕООД може да анулира провеждането на екскурзия, като уведоми записалите се клиенти не по-късно от два дни преди определената начална дата.

IV. ОТГОВОРНОСТ

IV.1. Глобал Консулт БГ ЕООД носи пълна отговорност за качеството на всички услуги, включени в програмата.
IV.2. Глобал Консулт БГ ЕООД не носи отговорност ако някой турист се загуби, закъснее или не се яви на определената среща по време на изпълнение на организираното туристическо пътуване; при връщане на турист от гранични власти или при неспазване от страна на туристите на законите и разпоредбите на дадена страна, независимо дали те са запознати с тях или не.
IV.3. Глобал Консулт БГ ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или от неточно изпълнение на договора, които се дължат на поведението на потребителя; действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат; непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на организатора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
IV.4. Глобал Консулт БГ ЕООД не носи отговорност за промени в пътуването при настъпване на форс мажор - непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора, контрагентите му или авиопревозвача, при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
IV.5. Отговорността на Глобал Консулт БГ ЕООД за вреди, причинени на потребителя вследствие на неизпълнение или неточно изпълнение на договора не може да надхвърля заплатената от потребителя цена на пътуването. Когато отговорността на контрагентите на Глобал Консулт БГ ЕООД за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите по договора, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила за Република България, отговорността на туроператора за вреди се ограничава до предвидените размери.

V. ЗАСТРАХОВКИ

V.1. Застраховката за еднодневни екскурзии в България не е задължителна.
V.2. Застраховката за екскурзии по планински маршрути е задължителна и е по 3 лв. на ден.
V.3. Застраховката към туристическия пакет е с доплащане. Полицата за застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" на ЗД "ЕВРОИНС" АД с тел 02/9651525 и адрес: София, 1592 София, бул. Христофор Колумб № 43 е с номер 020001000 и включва асистанс, покрива възникнали медицински разноски от злополука или акутно заболяване, медицинско транспортиране и репатриране.
V.4. Глобал Консулт БГ ЕООД е сключил задължителна застраховка, съгласно чл. 97 от Закона за туризма, покриваща отговорността му за причинени вреди вследствие неразплащане със своите контрагенти, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност при условията на Застрахователна полица № 00088451/13062010010565/27.05.2020 г., сключена със ЗК "Лев Инс" АД, валидна до 31.05.2021 г. с тел. 02/4049492; 080015333 и адрес гр. София, бул. "Симеоновско шосе" №67А
V.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да сключи допълнителен застрахователен договор за покриване на разходите в случай на отказ от пътуване и на разходите за съдействие, включително при репатриране, както и за случаите на злополука, болест или смърт, които не са включени в цената на пакета. Доплащането е в зависимост от цената на закупения пакет и срока на анулация. Предлагаме възможност за добавяне на такава в деня на сключване на договора, съгласно условията на ЗД "ЕВРОИНС" АД, с тел 02 / 9651 525 и адрес: София, 1592 София, бул. Христофор Колумб №43

VІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

VІ.1. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.
VІ.2. Всички срокове в настоящия договор се изчисляват съгласно условията на ГПК.
VI.3. Неразделна част от настоящия договор е каталогът на организатора, валиден за съответния период, както и предоставена на потребителя в писмен вид информация.
VI.4. Адресът и електронната поща на потребителя за получаване на информация от организатора са същите, които потребителят е обявил по-горе.
VI.5. Потребителят декларира, че е запознат с каталога на организатора, откъдето е получил информацията по чл.II.3.1. от настоящия договор, предоставен му е сертификат, удостоверяващ сключена застраховка по чл.97 ЗТ и е информиран за медицинските и здравни изисквания, свързани с пътуването и престоя.
VI.6. Задължение на потребителя е да осигури на посочения от него адрес и електронна поща получаване на кореспонденцията с организатора лично или чрез трето лице от негово име. Организаторът е длъжен да осигури изпращането на кореспонденцията на посочения от потребителя адрес или електронна поща. При тези условия страните приемат, че кореспонденцията е редовно изпратена и получена.
VI.7. Потребителят може да посочи друго лице, което да ползва правата му по организираното пътуване, ако замяната отговаря на конкретните изисквания за осъществяване на пътуването. В противен случай, организаторът си запазва правото индивидуално да променя цената на пътуването в зависимост от възможността да бъде реализирана промяната. За заплащане на цената по настоящия договор и разходите, свързани със замяната Потребителят и лицето, което ще пътува носят солидарна отговорност пред организатора.