От 2 юли 2019 г. са в сила изискванията на ЗХУ за Квотния принцип при наемана на хора с увреждания на работа

08 Юли 2019 г.
От 2 юли 2019 г. са в сила изискванията на ЗХУ за Квотния принцип при наемана на хора с увреждания на работа
От 02.07.2019 г. са в сила нови изисквания съгласно Закона за хората с увреждания, касаещи предприятия с численост на персонала над 50 души.
чл. Чл. 38. (1) от ЗХУ гласи:
"С цел гарантиране на заетостта на хората с трайни увреждания в обичайна работна среда работодателите назначават работници и служители с трайни увреждания съгласно квота, както следва:
1. работодатели с 50 до 99 работници и служители – едно лице с трайни увреждания;
2. работодатели със 100 и над 100 работници и служители – две на сто от средносписъчния си състав."

За работодатели, които не спазват квотния принцип, следва да се прилага чл. 30 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, който гласи:
"Чл. 30. (1) Работодателят може да закупува от специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания произвежданите или търгуваните от тях стоки, или предоставяните от тях услуги, за периода на неизпълнение на квотата. Работодателят може да доказва разхода само с първични платежни документи.
(2) Месечният размер на средствата за закупуване на стоките или за ползване на услугите по ал. 1 не следва да бъде по-малък от двукратния месечен размер на минималната работна заплата, установена за страната за съответната календарна година, за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане, до момента на изпълнение на квотата."

Във връзка с горе изложеното, предприятия с численост над 50 лица, закупувайки услуга от (Глобал Тур) - Специализирано предприятие Глобал Консулт БГ ЕООД, изпълняват изискванията за квотния прицип на ЗХУ.

Какво бихте могли да получите като услуги от нас?
Организиране на тийм билдинг мероприятия;
Организиране на семинари, конференции и обучения;
Организиране на пътувания в страната и чужбина;
Транспортни услуги;
Самолетни билети;
Вачури с цел подарък за бъдещи пътувания.

За контакти:
manager@globaltour.bg
Телефон: 0898454540
Доброслав Илиев

Архив новини